Derek Hill – Artist

Latest Work

Flaw 170

Oil on Lace on canvas 184 x 184 cm approx

Flaw 169

Oil on lace on canvas 184 x 184 cm approx

Flaw 168

Oil & resin on lace on canvas 184 x 184cm

Flaw 167

Oil & resin on lace on canvas 184 x 244cm

Flaw 166

Oil on Flok on canvas 184 x 184 cm approx

Flaw 165

Oil on lace on canvas 184 x 184 cm approx